Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

1 januari 2009

Bali style en ondergenoemde:
Bali-style, Bali living, Werelds-Wonen en Polman consultancy
Tel Mob NL:..................06 41101863
Adres NL:...............De Meeten 15  4706NJ Roosendaal
E-mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website:..................www.bali-style.nl
BTW nr: .................NL004971414B52

KvK-nummer:........92677282

IBAN: NL93ABNA0104289988


Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De ondernemer: die producten en/of diensten op afstand en of van winkel aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand en of van winkel aangaat met de ondernemer;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand en of winkel: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de
verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of
dienstverlening op afstand en of winkel van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor
communicatie op afstand en of winkel;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand en of winkel;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand en of winkel met betrekking tot een aantal producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand en of winkel wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de
algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand en of winkel wordt gesloten, aangegeven dat de consument de algemene
voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand en of winkel wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene)
voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest
gunstig is.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
2. De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.
Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving.
4. Aan de consument zal de ondernemer bij het product of dienst meezenden de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. de informatie over de garanties en service na aankoop;
e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de ondernemer
zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
6. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Het aanbod
1. De ondernemer zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan
beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze
waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.
3. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een
consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
- prijs inkoop excl BTW en eventueele vervolg kosten voor pakking en transport ;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt
tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 - De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten op de website zijn prijzen excl:  BTW, verpakking,  transport, verzekering, uitvoerdocumenten ( Antiek, Gazebo, Vespa, auto),  inklarings kosten en eventuelen invoerrechten, bezorg kosten, mits anders vermeld
deze overige kosten kunnen voor u op aanvraag berekend worden.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in wisselkoersen Rp en EURO en of transport tarieven.

3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aanschommelingen op de financiele markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst de prijs aanpassen.

4. Prijzen van Cargo zijn berekend op standaard verpakking zoals karton en plastic, voor houten verpakking word een toeslag berekend alsmede voor het ophalen van zware goederen en of buitenbeelden waarvoor wij extra personeel met vrachtwagen en of heftruck in moeten zetten. 

5. Prijsverhogingen vanaf een maand na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet
toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen heeft in deze artikel 6. lid 2.

6. Over alle bestelde goederen vragen wij een aanbetaling van minimaal 30% tot 50%. 

7.Bezorgen van goederen is mogelijk, hiervoor hebben we vaste prijzen,wij rekenen 1,- euro per gereden Km heen en terug.

Artikel 7 - Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, per omgaande worden voldaan na bestelling van het goed.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de ondernemer, gemaakte kosten inclusief  de geleverde goederen bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld en zal ondernemer een incasso buro inschakelen en daarvan aangifte doen en melding BKR Tiel
3.Alle goederen blijven eigendom van de ondernemer en terug vorderbaar mits alle betalingen aantoonbaar voldaan zijn  
4. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.

Artikel 8 - Annuleren Bestelling van producten
1.De consument heeft bij de aankoop / bestelling van producten gedurende minstens zeven dagen vanaf de dag van bestelling van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Eventuele gedane betalingen worden dan ook direkt binnen twee dagen geretourneerd.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen binnen een aanvaardbaar termijn,  
4.bij het niet lukken van vervangende levering en mochten betalingen plaats hebben gevonden, worden deze onmiddelijk geretourneerd aan consument met in acht neming van de wetelijke rente
5. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van beschadiging en of vermissing tijdens het transport van de producten tot het moment van levering bij de consument. om dit risico uit te sluiten kunt u een zogenoemde transportverzekering afsluiten
6. Alle goederen worden door consument zelf afgehaald  mits anders schriftelijk overeen gekomen, op het daarvoor aangewezen adres in Nederland
7. Eventuele leveringen door ondernemer worden appart berekent en worden bezorgt tot de voordeur en of naast de vrachtwagen mits anders overeen gekomen.
8. Bij levering van zeer zware goederen dient consument de helpende hand te bieden en zorg te dragen voor eventueel mankracht en of zelf de goederen te ontladen met gepast materieel

Artikel 10 - Garantie
1.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de

rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen mits anders aangegeven in lid 10-2, 10-3, 10-4 en 10-5.


2.Op de door de consument en of handelaar zelf aangekochte of bestelde goederen vanuit indonesie zal nimmer de ondernemer aansprakelijk kunnen worden gestelt in geval van schade, ondeugdelijkheid en vermissing van de goederen na eventuele gedane diensten in opdracht van consument.

2a. Wat niet in de cargo is toegestaan: eeten en drink-waren, drugs, wapens, koraal, levende dieren, etc, bent u niet zeker of het bij de verzending mag vraag het ons even om problemen te voorkomen, zitten er toch verboden goederen bij uw cargo dan worden deze verwijderd en in beslag genomen en vernietigd   

3.Op al onze afgeprijsde goederen geven wij geen garantie, de consument en of handelaar  zal dan ook nimmer de ondernemer aansprakelijk kunnen stellen in geval van schade of ondeugdelijkheid van de goederen na eventuele aankoop.

4.Op een masief houten meubel kunnen wij geen garantie geven op eventuele scheuren en of enigzins kromtrekken van het hout, het hout is immers een natuurprodukt wat onder invloed van vocht altijd zal blijven werken. Bali style zal dan ook nimmer aansprakelijk kunnen worden gestelt in geval van schade als scheuren of het kromtrekken van massief houten meubelen.

5.Voor outlet goederen hanteren we het outlet principe:

U koopt en krijgt mee wat u ziet

Op onze outlet goederen geven wij géén garantie

De lage prijzen zijn meeneem prijzen indien anders overeen gekomen met verkoper

Het is niet mogelijk de goederen te ruilen en of geld terug te krijgen

Artikel 11 - Conformiteit
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, en besteed hieraan dan ook veel aandacht en
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of
deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer en eventueel voorzien zijn van een foto.
3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De ondernemer zal dan ook trachten de klacht naar tevredenheid op te lossen.

BALI STYLE